đất, nhà xưởng kcn hàm kiệm 1 - tỉnh bìnhthuận - huyện hàm thuận nam

Tiêu chí tìm kiếm: Văn phòng Huyện Hàm Thuận Nam

Giá: 1,265,000 đ

Diện tích: 0 m2

Địa chỉ nhà: Huyện Hàm Thuận Nam

Thông tin liên hệ

Họ tên Đỗ Nguyễn Khương

SĐT 0908782884

Địa chỉ Huyện Hàm Thuận Nam

Chi tiết đất, nhà xưởng kcn hàm kiệm 1 - tỉnh bìnhthuận - huyện hàm thuận nam

????Vô vàng chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế theo luật định dành riêng cho các Doanh Nghiệp được UBND tỉnh Bình Thuận ưu tiên nhằm thu hút nhà đầu tư ????
--------------- ⚜️⚜️KHU CÔNG NGHIỆP HÀM KIỆM 1⚜️⚜️-----------------
Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 là khu công nghiệp có địa thế đắc địa và quy mô lớn nhất tại tỉnh Bình Thuận, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và là ngành công nghiệp mũi nhọn tiếp theo sau sự phát triển thành công của ngành công nghiệp dịch vụ Du lịch tại tỉnh Bình Thuận.

- Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh: Hệ thống xử lý nước thải, đường nhựa hoàn thiện, điện, nước, hoàn chỉnh đầy đủ.
- Liền kề tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, liên thông đến nút giao thương Cao tốc.
- Ưu đãi miễn, giảm các loại thế như: Thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng,... theo Nghị định số 218/NĐCP -2013 trong thời hạn 10 năm
- Nền đất cứng giúp tiết kiệm chi phí xây dựng,
- KCN Hàm Kiệm 1 có lợi thế vùng: nằm trong khu vực đông dân cư, nguồn lao động dồi dào, giàu tài nguyên khoáng sản và thủy sản.
- Xây dựng nhà xưởng theo nhu cầu.
- Hỗ trợ miễn phí các thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp.
Giá thuê nhà xưởng: 40.000/m2/tháng.
Giá bán đất: 55$/m2.
Liên hệ Chủ đầu tư

Giá: 1,265,000 đ

Diện tích: 0 m2

Địa chỉ nhà: Huyện Hàm Thuận Nam

Thông tin liên hệ

Họ tên Đỗ Nguyễn Khương

SĐT 0908782884

Địa chỉ Huyện Hàm Thuận Nam

????Vo vang chinh sach uu dai mien, giam thue theo luat dinh danh rieng cho cac Doanh Nghiep duoc UBND tinh Binh Thuan uu tien nham thu hut nha dau tu ????
--------------- ⚜️⚜️KHU CONG NGHIEP HAM KIEM 1⚜️⚜️-----------------
Khu cong nghiep Ham Kiem 1 la khu cong nghiep co dia the dac dia va quy mo lon nhat tai tinh Binh Thuan, dap ung nhu cau phat trien kinh te va la nganh cong nghiep mui nhon tiep theo sau su phat trien thanh cong cua nganh cong nghiep dich vu Du lich tai tinh Binh Thuan.

- Co so ha tang hoan chinh: He thong xu ly nuoc thai, duong nhua hoan thien, dien, nuoc, hoan chinh day du.
- Lien ke tuyen cao toc Phan Thiet - Dau Giay, lien thong den nut giao thuong Cao toc.
- Uu dai mien, giam cac loai the nhu: Thue xuat nhap khau, thue thu nhap doanh nghiep, thue gia tri gia tang,... theo Nghi dinh so 218/NDCP -2013 trong thoi han 10 nam
- Nen dat cung giup tiet kiem chi phi xay dung,
- KCN Ham Kiem 1 co loi the vung: nam trong khu vuc dong dan cu, nguon lao dong doi dao, giau tai nguyen khoang san va thuy san.
- Xay dung nha xuong theo nhu cau.
- Ho tro mien phi cac thu tuc phap ly cho doanh nghiep.
Gia thue nha xuong: 40.000/m2/thang.
Gia ban dat: 55$/m2.
Lien he Chu dau tu

Tin liên quan

Đúng
Bạn cần thuê Văn phòng tại Huyện Hàm Thuận Nam ?